RETURNĂRI ȘI RECLAMAȚII

I.               Returul produselor (Dreptul de renuntare la contract )
 
1.     Consumatorul are dreptul sa se retraga din Contract, respectiv sa returneze un Bun sau sa renunțe la un Serviciu, în termen de 14 zile calendaristice, fara invocarea niciunui motiv si fara a suporta alte costuri decât cele de livrare. Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile de la:
 
– ziua în care Consumatorul intră în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care Consumatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat
– ziua în care Consumatorul intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese.
2.     Declarația de retragere din Contractul de Vânzare poate fi depus de ex.: în format electronic  prin intermediul poștei electronice la adresa: shop@kotarbau.eu
3.     Consumatorul poate utiliza modelul formularului de retragere, dar acest lucru nu este obligatoriu.
4.     În cazul rezilierii unui contract încheiat la distanță, contractul se consideră a fi neîncheiat.
5.     Vânzător are obligaţia de a comunica Clientului confirmarea de primire a retragerii iar in termen de cel mult 14 zile calendaristice de la primirea declaraţiei de reziliere din partea Clientului, va restitui Clientului toate plățile efectuate de acesta, inclusiv costurile de livrare a produsului, (cu excepția costurilor suplimentare ce rezultă din modul de livrare ales de Client, altul decât modul cel mai ieftin, obişnuit de livrare disponibil în Magazinul Online).
6.     Vânzător va returna plata folosind aceeași metodă de plată pe care a folosit-o Clientul, cu excepția cazului în care consumatorul a fost de acord în mod clar, cu un mod diferit de restituire care nu-i creează nici un fel de costuri. Dacă Vânzător nu a propus că el singur va prelua marfa de la Client, atunci Vânzător va amâna returnarea plăţilor făcute de Client până în momentul recepţionării Produselor sau primirea unei dovezi a Clientului că a expediat marfa.
7.     Clientul are obligaţia imediată, dar nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la ziua în care a renunţat la contract, să restituie Produsul Vânzătorului sau să-l pună la dispoziţia persoanei îndreptăţite de Vânzător să-l preia, cu excepţia cazului în care Vânzătorul a propus să preia personal Produsul. Pentru respectarea termenului este suficientă restituirea Produsului înainte de expirarea acestuia. Clientul poate restitui Produsul pe adresa:

OlzaLogistic - KOTARBAU
Suisului 10
410140
Oradea
 
România
La adresa de mai sus se preiau doar mărfurile pentru retur. Alte operațiuni nu se efectuează la această adresă.
Rugăm atașarea în limita posibilității a dovezii de cumpărare a produsului.
8.     Client este responsabil pentru diminuarea valorii Produsului ca urmare a utilizării lui într-un mod care depăşeşte necesitatea de a stabili caracterul, caracteristicile și funcționarea Produsului. În cazul în care Consumatorul își exercită dreptul legal de retragere, Consumatorul este responsabil pentru diminuarea valorii Produsului rezultat din utilizarea acestuia într-un mod care depășește necesitatea pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea Produsului. Răspunderea consumatorului poate include, în special, imposibilitatea  repunerii  produsul la vânzare, costurile reîncadrării etichetelor și elementelor de securitate pe produs, precum și costurile restabilirii produsului într-o condiție care să permită reintroducerea sa la vânzare în magazinul online, inclusiv costurile testării produsului de către un specialist și costurile pentru înlăturarea defectelor constatate ca urmare a unei astfel de examinări (în măsura în care aceste defecte rezultă din utilizarea Produsului de către Consumator într-un mod care depășește ceea ce este necesar pentru a-și stabili natura, caracteristicile și funcționarea).
9.     Consumatorul suportă costurile directe de returnare ale Produsului.  Dreptul de retragere dintr-un contract la distanță nu  îi revine consumator în legătură cu contractele: (1) pentru prestarea de servicii, în cazul în care Vânzătorul a efectuat integral serviciul cu acordul expres al consumatorului, care a fost informat înainte de furnizarea că, după executarea serviciului de către Vânzător va pierde dreptul de retragere din contract; (2) în care obiectul serviciului este un produs prefabricat, realizat conform specificațiilor Consumatorului sau care servește pentru a satisface nevoile sale individuale; (3) în care obiectul serviciului este un Produs livrat într-un pachet sigilat, care după deschiderea coletului nu poate fi returnat din motive de protecție a sănătății sau de igienă, dacă ambalajul original a fost deschis după livrare; (4) în care obiectul serviciului sunt Produse care după livrare, datorită naturii lor, sunt legate inseparabil de alte lucruri.
 
 
MODELUL FORMULARULUI DE RENUNTARE LA CONTRACT
 (acest formular trebuie completat și trimis doar în cazul dorinței de reziliere a contractului)
 
Destinatar:
..................................
...................................
.....................................
 
Eu / Noi (*) prin prezenta renunț(ăm) (*) la contractul de vânzare pentru următoarele produse/servicii (*):
 
Data încheieri contractului(*)/ridicarea produsului(*)
 
Prenume și nume / Denumirea consumatorului (*)
 
Adresa consumatorului
Semnătura consumatorului  (doar dacă formularul se trimite pe suport hârtie)
Data
(*) Tăiați dacă nu este cazul
 
II.            Reclamația Produsului
 
1.     Pentru reclamații, privind Produsele şi /sau Serviciile KOTARBAU, Clienții, Utilizatorii pot sa contacteze Serviciul Asistenta Clienți la adresa de e-mail :
shop@kotarbau.eu
2.     Baza și domeniul de aplicare a răspunderii Vânzătorului față de Client în cazul în care Produsul vândut este în contradicție cu contractul de vânzare (garanție) sunt stabilite în Legea privind drepturile consumatorilor.
3.     Vânzătorul este obligat să livreze Clientului Produsul în conformitate cu Contractul de vânzare încheiat.
4.     În cazul în care Produsul vândut nu este conform cu Contractul de vânzare, Clientul poate, cu rezervele și în condițiile specificate în Legea privind drepturile consumatorilor:
a. să solicite repararea sau înlocuirea Produsului. Cu toate acestea, se stipulează că, în cazul în care aducerea Produsului în conformitate cu contractul de vânzare în modul ales de Client (reparare sau înlocuire) este imposibilă sau necesită costuri excesive, atunci Vânzătorul:
- poate face o înlocuire în cazul în care Clientul solicită o reparație; sau
- poate repara Produsul in termen de maxim 15 zile în cazul în care Clientul solicită o înlocuire, sau
- în cazul în care imposibilitatea sau caracterul nerezonabil al costurilor se referă atât la reparație, cât și la înlocuire, Vânzătorul are dreptul de a refuza să aducă produsul în conformitate cu Contractul de vânzare - în caz de refuz, Clientul are dreptul la drepturile specificate la litera b) de mai jos.
5.     La evaluarea costurilor excesive, se ține seama, în special, de semnificația lipsei de conformitate a Produsului cu contractul de vânzare, de valoarea Produsului în conformitate cu contractul de vânzare și de inconvenientul pentru Client cauzat de schimbarea modalității sau de refuzul de a aduce Produsul în conformitate cu contractul de vânzare.
b. face o declarație de reducere a prețului sau de retragere din contractul de vânzare, dar numai atunci când:
- Vânzătorul a refuzat să repare sau să înlocuiască Produsul sau
- din declarația Vânzătorului sau din circumstanțele cazului reiese clar că Vânzătorul nu va repara sau înlocui Produsul; sau
- Vânzătorul nu a luat măsura reparatorie in termenul legal, fără inconveniente semnificative pentru consumator sau
- Vânzătorul a adus deja Produsul în conformitate cu contractul de vânzare sau
- neconformitatea Produsului cu contractul de vânzare este atât de semnificativă încât justifică o reducere imediată a prețului sau retragerea din contractul de vânzare
- Prețul redus va fi proporțional cu prețul rezultat din contractul de vânzare, în funcție de valoarea Produsului care nu respectă contractul de vânzare în raport cu valoarea Produsului care respectă Contractul de vânzare.
6.     In cazul în care se constată deficiențe în primele 30 de zile de la achiziția produsului sau serviciului, se va dispune direct înlocuirea acestora sau reducerea prețului, după caz. Clientul nu se poate retrage din Contractul de vânzare în temeiul unei reclamații dacă neconformitatea Produsului cu contractul de vânzare este nesemnificativă.
7.     Vânzătorul trebuie să repare sau să înlocuiască Produsul în mod gratuit, într-un termen rezonabil și fără inconveniente nejustificate pentru Client, ținând cont de specificitatea Produsului și de scopul pentru care Clientul l-a achiziționat.
8.     Vânzătorul returnează Clientului sumele datorate ca urmare a exercitării dreptului de reducere a prețului imediat, cel târziu în termen de 14 zile de la data primirii declarației de reducere a prețului din partea Clientului.
9.     În cazul retragerii din contractul de vânzare, ca parte a reclamației, Clientul va returna imediat bunurile Vânzătorului, pe cheltuiala sa. Vânzătorul va returna prețul Clientului imediat, dar nu mai târziu de 14 zile de la primirea Produsului sau a dovezii de returnare a acestuia.
10.  Vânzătorul este răspunzător în temeiul garanției în cazul în care neconformitatea Produsului cu contractul de vânzare a existat la momentul livrării acestuia și a fost dezvăluită în termen de doi ani de la livrare. Pentru produsele a căror durată medie de utilizare este mai mică de 2 ani, termenul se reduce la această durată.
11.  În cazul în care un contract de vânzare pentru un Produs cu elemente digitale prevede furnizarea de conținut digital sau de un serviciu digital în mod continuu, conținutul digital sau serviciul trebuie să rămână în conformitate cu contractul de vânzare pe durata furnizării sale, așa cum se specifică în contractul de vânzare. Această perioadă nu poate fi mai scurtă de doi ani de la livrarea Produsului cu elemente digitale, si anume în termen de doi ani de la momentul livrării bunurilor cu elemente digitale pentru produse cu durată medie de utilizare de până la cinci ani, respectiv în termen de cinci ani de la data respectivă pentru produse cu durată medie de utilizare de peste cinci ani.
12.  Vânzătorul nu va fi responsabil pentru lipsa de conformitate a Produsului cu Contractul de vânzare, în cazul unui Produs cu Elemente digitale în măsura în care:
a. astfel cum este definit la articolul 6 alineatul (1) din Legea privind drepturile consumatorilor, și anume:
- adecvarea la scopurile pentru care aceste bunuri sunt utilizate în mod normal, având în vedere legislația, standardele tehnice sau bunele practici aplicabile,
- sunt prezente în cantitatea și au calitățile, inclusiv durabilitatea și siguranța, care sunt obișnuite pentru bunuri de acest tip și la care consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil,
- să fie furnizate cu accesorii și instrucțiuni pe care consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil să le primească
- este de aceeași calitate ca și eșantionul sau modelul pe care vânzătorul l-a pus la dispoziția consumatorului înainte de încheierea contractului de vânzare și corespunde descrierii eșantionului sau modelului respectiv
- luând în considerare așteptările rezonabile ale consumatorului în ceea ce privește funcționalitatea, compatibilitatea, interoperabilitatea și asistența tehnică și
b. în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Legea privind drepturile consumatorilor, în ceea ce privește informarea consumatorului cu privire la actualizările, inclusiv cu privire la caracteristicile de securitate, necesare pentru a face conținutul digital sau serviciul în cauză conform cu contractul de vânzare și furnizarea acestora Consumatorului în cazul în care Clientul, cel târziu la încheierea contractului de vânzare, a acceptat în mod explicit și separat lipsa unei anumite caracteristici a Produsului.
13.  După epuizarea cailor de conciliere interna si fără sa-si prejudicieze în vreun fel dreptul de acces la instantele judecătorești, Clientul (în accepțiunea de persoana fizica a termenului) aflat într-un litigiu cu KOTARBAU poate apela pentru soluționare la o procedura extrajudiciara. Acestea sunt de regula mai rapide şi mai ieftine decât procedurile judiciare. Mai multe detalii sunt disponibile la adresa http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

IdoSell Trusted Reviews
4.48 / 5.00 60 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2024-07-01
no 1
2024-05-01
Seriosi, produsele au fost ambalate adecvat.
Viziteaza site-ul Kotarbau.ro pe ShopMania
pixel